Το Λ.Ε.Κ. αριθμεί σήμερα 300 περίπου μέλη.

Τα υποψήφια μέλη προτείνονται από δύο Συμβούλους. Η υποψηφιότητά τους υποβάλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται δεκτή εφόσον διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή τους ως τακτικά μέλη.

Τα μέλη συνέρχονται σε Τακτική Γενική Συνέλευση μία φορά το χρόνο για να ψηφίσουν τον απολογισμό του παρελθόντος έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου. Συνέρχονται επίσης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση εφόσον υπάρχει λόγος.

Συνδρομές Μελών

Τα μέλη ωφείλουν να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή για το ύψος της οποίας αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Η ετήσια συνδρομή των μελών ανέρχεται σήμερα σε δέκα πέντε (15) Ευρώ.

Μόνον τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λύκειο έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών.

Μέλη τα οποία δεν κατέβαλαν τη συνδρομή τους για τρία συνεχή έτη διαγράφονται αυτοδικαίως από τους καταλόγους των μελών του Λυκείου.

Υπεύθυνη συνδρομών: Σπάρτη Καλογεροπούλου