Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας είναι γυναικείο μη κερδοσκοπικό Σωματείο με κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Το Λ.Ε.Κ. ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 756/1968 απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Η λειτουργία του Λ.Ε.Κ. διέπεται από το Καταστατικό και τις νόμιμες τροποποιήσεις του, όπως κωδικοποιήθηκε και μεταφράστηκε στη δημοτική γλώσσα με την από 11/3/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών καθώς και από τις διατάξεις του νόμου περί Σωματείων.